Algemene voorwaarden

Samenvatting van de voorwaarden voor deelname aan activiteiten georganiseerd door Body Soul Tuning en behandelovereenkomst.

Voorwaarden deelname workshops en concerten

Deelnemers aan een workshop of aanwezigen bij een concert gaan met hun inschrijving akkoord met de volgende voorwaarden:

Workshops worden met de grootste zorg en aandacht samengesteld. Waar mogelijk wordt ingegaan op inhoudelijke wensen van deelnemers.

Bij deelname is het van belang dat de workshopgever op de hoogte is van fysieke en psychische aandachtspunten. Contra-indicaties zijn eerdere psychose of aanverwante klachten, pacemaker en implantaten. Bij ernstig verzwakte toestand of chronische klachten neem van te voren contact op om te overleggen met de workshopgever. Deze kan bindend adviseren om af te zien van deelname.

N.B. Voor koorts- en verkoudheidsklachten zie het coronaprotocol

Ervaring leert dat workshops en concerten het welbevinden kunnen vergroten, maar ze zijn nooit bedoeld als medische behandeling of vervanging daarvoor.

Deelname geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.

|Deelnemers verklaren op de hoogte te zijn van het privacy beleid vermeld op de privacy pagina.

Betaling en annulering

Workshops en concerten vinden plaats in kleine groepjes om optimale aandacht te garanderen. Voorts worden voor workshops per deelnemer materialen besteld. Ik vraag je vriendelijk de volgende betalings- en annuleringsvoorwaarden in acht te nemen:

Inschrijving is niet vrijblijvend.

Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst en een plaats is definitief gereserveerd als de betaling ontvangen is.

Een workshop tot 4 weken voor aanvang kostenloos annuleren. Tot 2 weken van te voren is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Mocht onverhoopt binnen deze termijn moeten worden afgezegd dan zijn de kosten 100% van het cursusgeld.
Indien de annulerende deelnemer een vervanger vindt kan deze de plek innemen. Ook is in overleg inhalen op een andere datum een optie, waarbij (een deel van) het betaalde cursusgeld blijft staan als vergoeding voor de volgende workshop.

Een concert kan tot 8 dagen van te voren kostenloos worden geannuleerd. Binnen deze termijn kan geen restitutie worden verleend, tenzij er een wachtlijst is of een ander zich binnen deze termijn nog aanmeldt om de vrijgekomen plaats op te vullen.. Ook kan annulerende deelnemer zelf een ander in zijn/haar plaats laten deelnemer.

Bij onvoldoende deelnemers behoud ik het recht om de workshop te annuleren of te verplaatsen (in overleg). Het betaalde deelnamebedrag wordt per ommegaande gerestitueerd, wanneer door de deelnemer geen geschikte alternatieve datum wordt gevonden.


Individuele sessies en consulten

Om de positie van de zorgvrager te versterken, zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen hen.
De zorgvrager heeft een aantal plichten:

  1. De cliënt moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een deskundige behandeling kan geven;
  2. De cliënt dient zo veel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen.


De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de mogelijke gevolgen van die behandeling en over eventuele alternatieven. Wij verstrekken deze informatie in begrijpelijke taal, zodat de zorgvrager daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen. De zorgvrager beslist zelf of hij/zij al dan niet door de zorgverlener wordt behandeld. De zorgverlener verwijst indien noodzakelijk naar een arts /specialist.

Behandelovereenkomst

Iedere cliënt verklaart voorafgaand aan het behandeltraject akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Hiermee geeft u aan dat u heeft gekozen voor behandeling door de therapeut. Voor de behandeling van minderjarige kinderen (tot 16 jaar) geldt dat van de gezagdragende ouders / voogden tekenen voor toestemming (behandelovereenkomst). Ook geeft u aan dat u de pagina over privacy van Body Soul Tuning heeft gelezen en dat u de therapeut toestemming geeft voor het aanleggen en bijhouden van een dossier.

Afspraken

Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen ten minste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, kunnen de kosten voor een consult in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur thuis. Ook wanneer u te laat verschijnt bij een afspraak, waardoor deze in feite verschuift, kunnen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

Betaling

Consulten kunnen direct na afloop van de afspraak contant of per pin worden betaald. In verschuldigde bedrag. Indien dit niet mogelijk is dient betaling van het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na dato te gebeuren. U krijgt een factuur per mail die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar mits uw aanvullende verzekering de behandeling (al dan niet gedeeltelijk) dekt.

Overschrijding betalingstermijn

Wanneer u de betaling 7 dagen na factuurdatum niet heeft voldaan, nemen wij contact met u op. Als het verschuldigde bedrag 5 dagen daarna nog niet is overgemaakt, zal een betalingsherinnering worden gestuurd. Hierbij worden 10 euro administratiekosten extra in rekening gebracht. In uiterste geval zal de praktijk een incassobureau in schakelen teneinde een betaling alsnog te innen.

Opmerkingen en klachten over een factuur worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend bij de praktijk. Na deze termijn wordt de factuur als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Bij bezwaar tegen de betalingsherinnering is het van belang een bewijs van betaling (bijvoorbeeld een kopie afschrift van bank/giro) mee te sturen.


Contact met arts of specialist

Body Soul Tuning biedt ontspannende en complementaire diensten en stelt geen medische diagnose. Bij ernstige en/of aanhoudende klachten vragen wij u altijd uw arts of specialist te raadplegen.

Lees de volledige voorwaarden hier